stanbul Pazarlar nda Listeria Varl g Üzerine Bir Arast rma

by Saglam, Aysun
State: New
£31.99
VAT included - FREE Shipping
Saglam, Aysun stanbul Pazarlar nda Listeria Varl g Üzerine Bir Arast rma
Saglam, Aysun - stanbul Pazarlar nda Listeria Varl g Üzerine Bir Arast rma

Do you like this product? Spread the word!

£31.99 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between Thursday, 12 August 2021 and Monday, 16 August 2021
Sales & Shipping: Dodax EU

Description

Bu çal smada stanbul'da çesitli sat s noktalar nda sat sa sunulan ve listeriyoz olgular nda riskli g dalar olarak görülen süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerindeki Listeria türlerinin varl g n n arast r lmas amaçlanm st r. Çal sma kapsam nda 25'i çig süt, 55'i peynir, 20'si tereyag ndan olusan 100 süt ve süt ürünü ile 20 k rm z et, 15 tavuk eti, 20 k yma, 15 salam, 15 sucuk ve 15 sosisten olusan 100 et ve et ürünü toplanm st r. Örneklerde Listeria spp. varl g n n kültür yöntemiyle arast r lmas nda USDA-FSIS'in önerdigi yöntem kullan lm st r. Örneklerin 46 tanesi kültür yöntemine paralel olarak Listeria H zl Test'le çal s lm s ve testin kültür yöntemi ile kars last r lmas yap lm st r. Çal smada kullan lan 20 adet k rm z et örneginin birinden Listeria monocytogenes , 20 adet tereyag örneginin birinden Listeria innocua ve 15 adet salam örneginin birinden Listeria innocua izole edilmistir. Çal smada kullan lan diger g da maddelerinde Listeria cinsi bakteri ürememistir. Çal smada elde edilen verilere göre, stanbul'da sat sa sunulan süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin Listeria varl g aç s ndan risk gruplar için çok küçük de olsa risk tas d g belirlenmistir.

Contributors

Author:
Saglam, Aysun

Further information

Biography Artist:
1979 y l nda stanbul'da dogdu. 2005'te Uludag Üniversitesi G da Mühendisligi Bölümü'nden mezun oldu. 2011 y l nda .Ü. stanbul T p Fakültesi Mikrobiyoloji ABD yüksek lisans n tamamlad .Halen stanbul Ayd n Üniversitesi'nde G da Güvenligi alan nda doktora çal smas na devam etmekte ve G da Kalite Kontrolü ve Analizi Program nda çal smaktad r.
Language:
Turkish
Number of Pages:
80
Media Type:
Softcover
Publisher:
LAP Lambert Academic Publishing

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
3 July 2017
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.005 m; 0.168 kg
GTIN:
09783330345706
DUIN:
62BAIM7F1OG
£31.99
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.