Autortiesibas raidorganizaciju darbiba

by Veik a, Ingr da
State: New
£35.99
VAT included - FREE Shipping
Veik a, Ingr da Autortiesibas raidorganizaciju darbiba
Veik a, Ingr da - Autortiesibas raidorganizaciju darbiba

Do you like this product? Spread the word!

£35.99 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between 2021-05-25 and 2021-05-27
Sales & Shipping: Dodax EU

Description

Darbs velt ts intelektu l pa uma aizsardz bas probl mu izp tei raidorganiz ciju darb bas lauk . P t jum analiz ts, vai o ties bu aizsardz bas l menis ir pietiekams, vai ir pie emtas nepiecie am s materi lo ties bu normas, k ar , vai ir pietieko i procesu lie l dzek i, kas nodro ina o ties bu aizsardz bas iev ro anu. P t juma m r is ir mekl t un atrast tiesiskus risin jumus, k raidorganiz cij m ieg t un izmantot citu ties bu pa nieku autorties bas un blakusties bas, k realiz t sav j s blakusties bas atbilsto i Latvijas un starptautiskaj m ties bu norm m, neaizmirstot ar par visas sabiedr bas likumiskaj m ties b m un interes m un atrodot l dzsvaru da du ties bu pa nieku vid .

Contributors

Author:
Veik a, Ingr da

Further information

Media Type:
Taschenbuch
Publisher:
GlobeEdit
Biography Artist:
Dr.iur. Ingr da Veik a ir Biznesa augstskolas Tur ba Juridisk s fakult tes dek ne. Ikdien vi a lasa lekcijas studentiem par intelektu l pa uma ties bu jaut jumiem, ir vair ku zin tnisku rakstu un gr matu autore. Ilgsto i str d jusi Latvijas Telev zij k juriste. Zv rin ta advok te, datorprogrammu ra ot ju pilnvarot p rst ve Latvij .
Language:
Lettisch
Number of Pages:
140

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
13 August 2014
Package Dimensions:
0.229 x 0.152 x 0.008 m; 0.218 kg
GTIN:
09783639745238
DUIN:
BK19O3162JV
£35.99
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.