Eitanazijas fenomens - kriminaltiesiskaja, kriminolo iskaja un mediciniski biolo iskaja aspekta

by Gabrielyan, Armen
State: New
£54.99
VAT included - FREE Shipping
Gabrielyan, Armen Eitanazijas fenomens - kriminaltiesiskaja, kriminolo iskaja un mediciniski biolo iskaja aspekta
Gabrielyan, Armen - Eitanazijas fenomens - kriminaltiesiskaja, kriminolo iskaja un mediciniski biolo iskaja aspekta

Do you like this product? Spread the word!

£54.99 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available
Delivery: between 2021-05-25 and 2021-05-27
Sales & Shipping: Dodax EU

Description

Monografija ir veltita vienai no XX. un XXI. gs. mijas aktualakajam un pretrunigakajam sabiedribas probl mam - nearst jami slima cilv ka dzivibas at emsanai p c ta luguma ar m r i atbrivot vi u no ciesanam (eitanazijai). Monografija tiek izskatiti eitanazijas dabas psiholo iskie un juridiskie jautajumi, ka ari tiek analiz ti eitanazijas filozofiskie, moralie un tiesiskie aspekti. Liela uzmaniba tiek v rsta eitanazijas v sturei. Par atsevis o p tijuma objektu k uva tiesibu uz dzivibu butibas defin sana, tiek detaliz ti paraditi tas rasanas un zaud juma momenti. Tiek analiz ta termina "tiesibas uz navi" laisanas tiesiskaja apgroziba pamatotiba. Daudz uzmanibas ir veltits eitanazijas normu salidzinosi tiesiskajai analizei tuvu un talu arzemju valstu kriminaltiesibas. Tiek izp titas eitanazijas legalizacijas pasaules tendences. Monografija tiek adres ta zinatniskiem un praktiskiem darbiniekiem, likumd v jiem, juridisko programmu stud josajiem un doc tajiem, ka ari plasam lasitaju lokam, kas interes jas par nonav sanas jautajumiem p c cietusa luguma.

Contributors

Author:
Gabrielyan, Armen

Further information

Biography Artist:
Armen Gabrielyan ir tiesibu zinat u doktors, Baltijas Starptautiskas Akad mijas profesionalas ma istra studiju programmas "Privattiesibas" un "Kriminaltiesibas" vaditajs, specialists konstitucionalajas tiesibas, ES un starptautiskajas tiesibas. 32 zinatnisko un metodisko publikaciju autors.
Language:
Lettisch
Number of Pages:
300
Media Type:
Taschenbuch
Publisher:
GlobeEdit

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
17 September 2015
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.017 m; 0.494 kg
GTIN:
09783639696592
DUIN:
9QO7NFRJDTA
£54.99
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.